Sanasto

Tässä aiheessa selitetään joitakin tässä Ohjeessa käytettyjä termejä.

täsmällisyys

Mittauksen tai koordinaatin läheisyys todelliseen tai hyväksyttyyn arvoon.

almanakka

GNSS-satelliitin lähettämät tiedot, jotka sisältävät kaikkien satelliittien kiertoratatiedot, kellon korjauksen ja ilmakehän viiveen parametrit. Almanakka auttaa satelliittien nopeassa havaitsemisessa. Kiertoratatiedot ovat osajoukko ennustetuista rataparametreista (ephemeris).

Kulmat ja etäisyys

Vaaka- ja pystykulmien sekä vinoetäisyyden mittaustulos.

Vain kulmat

Vaaka- ja pystykulmien mittaustulos.

huomautus

Selventävä kommentti tai kuva.

attribuuttiin

Tietokannassa olevan ominaisuuden piirre tai tunnusmerkki. Kaikilla ominaisuuksilla on maantieteellinen sijainti attribuuttina. Muut attribuutit vaihtelevat ominaisuuden tyypin mukaan. Esimerkiksi tiellä on nimi tai numero, pintatyyppi, leveys, kaistamäärä jne. Jokaisella attribuutilla on erilaisia mahdollisia arvoja, joita kutsutaan määrittelyjoukoksi. Ominaisuutta kuvaavia arvoja kutsutaan attribuuttiarvoiksi.

Autolock

Ominaisuus, jolla koje lukittuu kohteeseen ja seuraa sitä.

automatisoidut sarjat

Menetelmä, jolla koje mittaa automaattisesti useita havaintoja mitattaviin pisteisiin.

itsenäinen paikannus

GNSS-vastaanottimen epätarkin paikannustapa. Yksi vastaanotin laskee sijainnin satelliittitiedoista yksin.

atsimuutti

Vaakasuuntakulma määrätyssä koordinaattijärjestelmässä.

Liitoshavainto

Piste, jolla on tunnetut koordinaatit tai tunnettu suunta kojeasemalta. Sitä käytetään kojeen suunnan kiinnittämiseen asemapistettä määritettäessä.

Tukiasema

GNSS-mittauksessa havaitset ja lasket peruslinjoja (yhden aseman sijainnin suhteessa toiseen asemaan). Tukiasema on perussijainti, josta kaikki tuntemattomat sijainnit johdetaan. Tukiasema on tunnetulle asemapisteelle pystytetty kojeasema (antenni ja vastaanotin), jota käytetään erityisesti keräämään differentiaalikorjaustietoja kartoitustiedostojen sijaintikorjauksia varten.

baudi

Tiedonsiirtonopeuden yksikkö (yhdestä digitaalilaitteesta toiseen), jota käytetään kuvaamaan sarjamuotoisen tiedonsiirron nopeutta eli bittiä/s.

BIM

Rakennuksen tietojen mallintaminen (Building Information Modeling, BIM) on prosessi, jossa rakennusten tai muiden rakennettujen kohteiden, kuten teiden, siltojen tai infrastruktuurin suunnittelu, suunnitelmat, rakentaminen ja ylläpito hoidetaan digitaalisten 3D-mallien avulla.Saadaksesi tietoa Trimble Access:n tukemista BIM-malleista katso BIM-mallit.

C/A (Coarse Acquisition) -koodi

Keinotekoisesti häiritty paikannuskoodi, joka on vaihemoduloitu L1-signaaliin. Tämä koodi auttaa vastaanotinta laskemaan etäisyyden satelliitista.

vaihda kojeasento

Viittaa tilanteeseen, jossa havaintoja mittaava takymetri vaihtaa kojeasennosta 1 kojeasentoon 2 ja toisin päin. Servokojeella tämä tapahtuu automaattisesti.Robottikojeella tämä tapahtuu kun näpäytät Vaihda kojeasentoa Trimble Access -ohjelmistossa.Kun käytössä on mekaaninen koje, sinun tulee kojeasentoa manuaalisesti.

CMR

Compact Measurement Record (Kompakti mittaustietue). Tukiasemavastaanottimen lähettämä satelliittimittausviesti, jota käytetään RTK-mittauksissa laskemaan tarkka peruslinjavektori tukiasemasta kartoituslaitteeseen.

satelliittiasemat (konstellaatio)

Joukko sijaintien määrittämiseen käytettyjä satelliitteja: Kolme satelliittia 2D-paikannukseen, neljä satelliittia 3D-paikannukseen.Kaikki satelliitit, joihin GNSS-vastaanottimella on näköyhteys samanaikaisesti.Paras konstellaatio on se, jolla on pienin PDOP-arvo.Katso myös PDOP.

sivusiirtymät

Määrätty vaaka- tai pystysiirtymäetäisyys, jonka avulla laite voi mitata häiritsemättä paalutusta.

tilapäinen piste

Piste, joka on mitattu käyttämällä koordinaattilaskennan apupiste-toimintoa.

kiintopiste

Maanpäällinen piste, jonka tarkka maantieteellinen sijainti tiedetään.

takymetrimittaus

Takymetrimittauksessa maastotietokone on kytkettynä perinteiseen mittauslaitteeseen, kuten takymetriin.

maan kaarevuus ja refraktio

Mitattuun pystykulmaan tehty korjaus, jolla korjataan maan kaarevuus ja ilmakehästä aiheutuva refraktio (taittuminen).

dataviesti

GNSS-signaalin mukana välitettävä viesti, joka raportoi satelliittien sijainnin ja kunnon sekä kaikki kellonaikakorjaukset. Se sisältää tiedon muiden satelliittien kunnosta sekä niiden likimääräiset sijainnit.

suunnitelman koodi

Suunnitelmapisteelle annettu koodi.

suunnitelman nimi

Suunnitelmapisteelle annettu nimi.

Differentiaalipaikannus

Tarkka suhteellinen sijainti kahdelta vastaanottimelta, jotka seuraavat samoja satelliitteja samanaikaisesti.

Direct Reflex (DR)

Etäisyydenmittaustapa, jossa mitataan heijastamattomiin kohteisiin.

siirtymämalli

Malli pisteiden liikkumisesta maan pinnalla mannerlaattojen liikkeen, tektonisen kuormittumisen, seismisen/jälkiseismisen muodonmuutoksen, jäätiköiden isostaattisen palautumisen ja/tai muiden geologisten tai ihmisten aiheuttamien prosessien vuoksi, jotka aiheuttavat merkittäviä koordinaattimuutoksia suurilla alueilla. Käytetään koordinaattien välitykseen epookista (kuten mittausepookista) toiseen (kuten valitun globaalin referenssidatumin referenssiepookkiin).

DOP (Dilution of Precision)

GNSS-paikannuksen laadun indikaattori. DOP ottaa huomioon jokaisen satelliitin sijainnin suhteessa muihin konstellaation satelliitteihin sekä niiden geometrian suhteessa GNSS-vastaanottimeen. Matala DOP-arvo viittaa tarkkuuden suurempaan todennäköisyyteen.

Doppler-siirtymä

Ilmeinen signaalitaajuuden muutos, joka aiheutuu satelliittien ja vastaanottimen suhteellisesta liikkeestä toisiinsa nähden.

DRMS

Etäisyyden pienin neliösumma (Root Mean Square).Trimble Access-sovelluksessa DRMS on arvio radiaalisen etäisyyden pienimmästä neliösummasta katsottuna todellisesta sijainnista havaittuun sijaintiin.DRMS on yksi Trimble Access-ohjelmiston GNSS-tarkkuusarviointien näyttötavoista.Katso Tarkkuusnäyttö.

DTM

Numeerinen maastomalli (Digital Terrain Model.) Pinnan muodon digitaalinen esitys kolmessa ulottuvuudessa. Esitetty pinta saattaa olla olemassa oleva maasto, ehdotettuja tason pintoja, tai yhdistelmä molempia. DTM:n tyyppeihin kuuluvat hilalliset maastomallit (gridded terrain models, .dtm) sekä kolmioidut DTM-tiedostot LandXML-tiedostossa.

kaksitaajuus

GNSS-vastaanotin, joka käyttää GNSS-satelliittien L1- ja L2-signaaleita. Kaksitaajuusvastaanotin voi laskea tarkkoja sijainteja pitkillä etäisyyksillä ja hankalissa olosuhteissa, koska se kompensoi ionosfääristä aiheutuvia viiveitä.

kahden prisman siirtymä

Vaaka- ja pystykulmien sekä vinoetäisyyden mittaus kahteen mittaussauvassa olevaan prismaan piilossa olevan kohteen paikannusta varten.

DXF-tiedosto

DXF-tiedosto on kaksi- tai kolmiulotteinen vektorimuotoinen graafinen tiedostomuoto, jota on generoitu CAD-ohjelmistosta, kuten AutoDesk.DXF tulee sanoista Drawing Exchange Format.

Earth-Centered,
Earth-Fixed (ECEF)

Karteesinen koordinaattijärjestelmä, joka näyttää koordinaatit Globaali-datumissa.Tämän koordinaattijärjestelmän keskus on maapallon massakeskipiste.Z-akseli yhtyy maapallon keskimääräiseen pyörähdysakseliin, ja X-akseli kulkee tasossa 0° P ja 0° I.Y-akseli on kohtisuorassa X- ja Z-akselien määrittämien tasojen suhteen.

epäkeskinen kohde

Vaaka- ja pystykulmien sekä vinoetäisyyden mittaus pyöreän kohteen pintaan (esimerkiksi voimalinjan pylvääseen). Tämän lisäksi mitataan vaakakulma kohteen kylkeen säteen laskemista varten. Tästä voidaan laskea kohteen keskipiste.

EGNOS

European Geostationary Navigation Overlay Service. SBAS-järjestelmä, joka tarjoaa maksuttoman GNSS:n differentiaalikorjauspalvelun.

korkeus

Korkeus merenpinnasta (MPY). Korkeusero geoidin pintaan.

korkeusmaski

Pienin kulma, jota Trimble suosittelee satelliittien seurantaan. Se on yleensä 10 astetta, millä vältetään rakennuksista ja kasvillisuudesta aiheutuvat häiriöt sekä maanpinnan monitie-etenemisestä aiheutuvat virheet.

ellipsoidi

Maapallon matemaattinen malli, joka muodostetaan kiertämällä ellipsiä sen pikkuakselin ympäri.

ephemeris

Satelliittien nykyisten sijaintien ennuste (liikeradat), joka lähetetään dataviestissä.

epookki

GNSS-vastaanottimen mittausten väli. Epookki vaihtelee mittaustyypin mukaan: – RTK-mittauksissa aika on yksi sekunti. Jälkilasketuissa mittauksissa aikaväli voi olla 1 s – 1 min.

asento 1

Kojeasento, jossa pystykehä on yleensä kaukoputken vasemmalla puolella.

asento 2

Kojeasento, jossa pystykehä on yleensä kaukoputken oikealla puolella.

FastStatic-mittaus

GNSS-mittaustyyppi. FastStatic-mittaus tarkoittaa jälkilaskentamittausta, jossa käytetään korkeintaan 20 minuutin mittauksia, joilla kerätään GNSS-lähtötietoja. Tiedot jälkilasketaan, minkä tuloksena saadaan tuloksia alle senttimetrin tarkkuudella.

ominaisuus

Tosielämän objektin representaatio kartalla. Ominaisuudet voivat olla pisteitä, viivoja tai polygoneja. Monipisteominaisuudet koostuvat useammasta kuin yhdestä pisteestä, mutta viittaavat tietokannassa ainoastaan yhteen attribuuttijoukkoon.

kohdekoodit

Yksinkertaisia, kuvaavia sanoja, jotka kuvaavat pisteen ominaisuuksia.

kiinteä ratkaisu

Ilmaisee, että kokonaislukujen moniselitteisyydet on ratkaistu ja mittaus aloitettu. Tämä on tarkin laskentatapa.

liukulukuratkaisu

Ilmaisee, että kokonaislukujen moniselitteisyyksiä ei ole ratkaistu eikä mittausta aloitettu.

FSTD (fast standard)

Menetelmä, jolla pisteen koordinaatit määritetään yhdellä etäisyyshavainnolla ja yhdellä kulmahavainnolla.

GAGAN

GPS Aided Geo Augmented Navigation. Intian hallituksen käyttöönottama alueellinen satelliittipohjainen augmentointijärjestelmä (Satellite-Based Augmentation System, SBAS).

Galileo

Galileo on Euroopan unionin (EU) ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) rakentama maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä (Global Navigation Satellite System, GNSS). Galileo on vaihtoehtoinen ja täydentävä GNSS-järjestelmä Yhdysvaltojen GPS-järjestelmälle, Venäjän GLONASSille ja Japanin Quasi. Zenith Satellite System (QZSS) -järjestelmälle.

GDOP

Geometrinen sijaintitietojen tarkkuus/laatu.Suhde käyttäjän sijainti- ja aikavirheiden sekä satelliittikantaman virheiden välillä.Katso myös DOP.

GENIO

GENeric Input Output -tiedosto (yleinen tiedonsiirtotiedosto), jonka useat tiensuunnitteluohjelmat, jotka mallintavat tien geometrian ketjuina, pystyvät tuottamaan. Katso myös ketju.

geoididatumi

Matemaattinen malli, joka on suunniteltu kuvaamaan koko geoidia tai sen osaa (fyysistä Maan pintaa).

geoidi

Painovoimaltaan samapotentiaalinen pinta, joka suunnilleen vastaa valtameren pintaa.

Globaali

Globaalion lyhyt kaavakkeen nimi, joka viittaa Globaali referenssidatumi-datumissa oleviin koordinaatteihin.

Globaali referenssidatumi

Globaali referenssidatumi on RTK-mittausten, kuten tukiasemien, mukaan lukien VRS, vertausjärjestelmien datumi.Trimble Access-ohjelmisto määrittää Globaali referenssidatumi-datumin käyttäen koordinaattijärjestelmäkirjastosta valitsemaasi koordinaattijärjestelmää ja -vyöhykettä.

Jos suoritat RTK-mittauksen työssä, varmista, että valitsemasi reaaliaikaisten korjausten lähde toimittaa GNSS-sijainteja samassa datumissa, joka on määritetty työn ominaisuuksien Valitse koordinaattijärjestelmä -ruudun Globaali referenssidatumi-kentässä.

Globaali referenssiepookki

Globaali referenssiepookki on Globaali referenssidatumi-datumin toteutuman epookki.Trimble Access-ohjelmisto määrittää Globaali referenssiepookki-datumin käyttäen koordinaattijärjestelmäkirjastosta valitsemaasi koordinaattijärjestelmää ja -vyöhykettä.

GLONASS

GLObal NAvigation Satellite System (GLONASS) on globaali satelliittijärjestelmä(GNSS), jonka toiminnasta vastaa Russian Space Forces. GLONASS on vaihtoehtoinen ja vastaavanlainen GNSS kuin Yhdysvaltojen Global Positioning System (GPS), Euroopan Unionin Galileo-paikannusjärjestelmä ja Japanin Quasi-Zenith-satelliitti (QZSS).

GNSS

Global Navigation Satellite System (GNSS). Tämä on standardi termi maailmanlaajuiselle satelliittijärjestelmälle.

GNSS-mittaus

GNSS-mittauksessa maastotietokone on kytkettynä GNSS-vastaanottimeen.

GPS

Global Positioning System (GPS) on globaali satelliittinavigointijärjestelmä (GNSS), jonka toiminnasta vastaa Yhdysvaltain hallitus. GPS on vaihtoehtoinen ja täydentävä GNSS-järjestelmä GLObal NAvigation Satellite Systemille (GLONASS), Euroopan Unionin Galileo-paikannusjärjestelmälle ja japanilaiselle Quasi-Zenith-satelliitille (QZSS).

GPS-aika

NAVSTAR GPS-järjestelmän käyttämä aika-järjestelmä.

V.Kulman siirtymä

Pystykulman ja vinoetäisyyden mittaus, jonka jälkeen mitataan vaakakulma erikseen. Käytetään epäkeskisillä pisteillä.

Vain V.Kulma

Vaakakulman mittaus.

HDOP

Vaakatason sijaintitietojen tarkkuus/laatu. Katso myös DOP.

Helmert-muunnos

Helmert-muunnos on koordinaattimuunnos, joka käyttää kiertoa, porrastusta ja käännöstä. GNSS-työmaan kalibroinnin tasomuunnos on Helmert-muunnoksen 2D-muoto ja sitä voidaan myös käyttää vapaan asemapisteen laskemiseen.

high dynamic range
(HDR)

Kun HDR on päällä, laite ottaa jokaisella napin painalluksella useita kuvia, joilla on erilaiset valotusasetukset.HDR-käsittelyssä kuvat yhdistetään komposiittikuvaksi, jolla on parempi sävyasteikko ja joka on näin ollen yksityiskohtaisempi kuin yksittäinen kuva.Jos kuva on otettu takymetrillä, joka hyödyntää Trimble VISION-teknologiaa, HDR-käsittely voidaan suorittaa Trimble Business Center-ohjelmassa tietojen siirtämisen jälkeen.

vaakakulman lukema

Asteikolla varustettu tai digitaalinen kehä, jolta luetaan taitekulma.

kojekorkeus

Kojeen korkeus mitattuna pisteestä, johon koje on keskistetty.

Asemapiste

Piste, johon koje on keskistetty.

Alkutuntematon

Kokonaislukuna esitetty kertojen määrä kantoaallon vaiheen pseudoalueella GNSS-satelliitin ja GNSS-vastaanottimen välillä.

integrated survey

Yhdistetyssä mittauksessa maastotietokone on kytkettynä sekä takymetrimittalaitteeseen että GNSS-vastaanottimeen samanaikaisesti.Trimble Access-ohjelma voi vaihdella kahden kojeen välillä nopeasti saman työn sisällä.

ionosfääri

Varattujen hiukkasten vyöhyke, joka sijaitsee noin 120–190 kilometrin korkeudella maapallon pinnasta. Ionosfääri vaikuttaa GNSS-mittausten tarkkuuteen, jos mittaat pitkiä peruslinjoja yksitaajuusvastaanottimilla.

K-kerroin

K-tekijä on vakio, joka määrittää pystysuuntaisen kaartuman tien määrityksissä.
K = L/A. Jossa:
L on kaartuman pituus
A on algebrallinen ero tulevien ja lähtevien kaltevuuksien välillä prosentteina

L1-signaali

Ensisijainen L-kaistan kantoaalto, jota GNSS-satelliitit käyttävät satelliittidatan lähettämiseen.

L2-signaali

Toissijainen L-kaistan kantoaalto, jota GNSS-satelliitit käyttävät satelliittitietojen lähettämiseen. Block IIR-M ja uusimmat GPS-satelliitit lähettävät L2-kantoaallolla lisäsignaalin L2C.

L5-signaali

Kolmas L-vyöhykkeen kannin, jota GNSS-satelliitit käyttävät satelliittidatan lähettämiseen. Tämä on lisätty Block IIF- ja myöhemmille GPS-satelliiteille.

LandXML-tiedosto

LandXML-tiedosto on XML-tiedostomuoto maa- ja vesirakentamisen suunnitelma- ja mittausdataa, kuten pisteitä, pintoja, paketteja, putkiverkostotietoja ja linjauksia varten.

Paikallinen datumi

Trimble Access-ohjelmisto määrittää Paikallinen datumi-datumin käyttäen koordinaattijärjestelmäkirjastosta valitsemaasi koordinaattijärjestelmää ja -vyöhykettä.

mittaustilat

Kulmat mitataan ja keskiarvoistetaan yhtenä. Etäisyys mitataan käyttäen yhtä seuraavista mittaustiloista: Standard (STD), Fast Standard (FSTD), Tracking (TRK).STD-tilan merkki on tilarivin kojekuvakkeen vieressä oleva S-kirjain. Mittauksessa mitataan yksi kulma ja yksi etäisyys. FSTD-tilan merkki on tilarivin kojekuvakkeen vieressä oleva F-kirjain. Mittauksessa mitataan kulmia ja etäisyyksiä yhtäjaksoisesti. TRK-tilan merkki on tilarivin kojekuvakkeen vieressä oleva T-kirjain.

mekaaninen koje

Takymetri, jota tulee kääntää manuaalisesti kojeasennon vaihtamiseksi tai prismojen paikallistamiseksi. Vertaa servokoje.

MGRS

Military Grid Reference System

MSAS

MTSAT Satelliittipohjainen augmentointijärjestelmä. SBAS-järjestelmä, joka tarjoaa maksuttoman GNSS:n differentiaalikorjauspalvelun peittoalueellaan, joka kattaa Japanin.

monitieheijastus

Häiriö, joka on samanlainen kuin niin sanotut haamukuvat televisiovastaanotossa. Monitiehäiriöitä esiintyy, kun GNSS-signaalit etenevät eri reittejä ennen saapumistaan vastaanottimen antenniin.

lähipistetasoitus

Koordinaattitasoitus, jota käytetään takymetrimittauksissa, joissa liitossuunta havaitaan useille liitospisteille, tai töissä, joissa käytetään paikallista GNSS-muunnosta. Tunnettu asemapiste plus-, Vapaa asemapiste- tai GNSS-muunnos-toimintojen yhteydessä residuaalit lasketaan jokaiselle havaitulle kiintopisteelle. Laskettuja etäisyyksiä jokaiselta uudelta pisteeltä asemapisteen määrityksessä tai muunnoksessa käytetyille kiintopisteille käytetään määrittämään koordinaattitasoitus, jota käytetään uudella pisteellä.

NMEA

Standardi, jonka on laatinut National Marine Electronics Association (NMEA). Se määrittää sähkösignaalit, tiedonsiirtoprotokollan, ajoituksen ja lauseformaatit, joilla siirretään tietoja merenkulussa käytettävien navigointilaitteiden välillä.

NTRIP

RTCM-tietojen siirto verkossa käyttäen Internet-protokollaa

havainnot

Pisteiden kohdalla tai välissä suoritettu mittaus, joka otettiin mittauslaitteella, kuten GNSS-vastaanottimella tai takymetrillä.

OmniSTAR

Satelliittijärjestelmä, joka lähettää GPS-korjausta.

P‑code

GPS-satelliittien lähettämä tarkka koodi. Jokaisella satelliitilla on yksilöllinen koodi, jota moduloidaan L1- ja L2-kantoaaltoihin.

pariteetti

Virheenkorjaustapa, jota käytetään digitaalisen binääritiedon tallentamisessa ja siirrossa. Pariteettitarkistuksen asetus voi olla Parillinen (Even), Pariton (Odd) tai Ei pariteettia (None).

PDOP

Position Dilution of Precision on yksikötön hyvyysluku, joka ilmaisee käyttäjän sijaintivirheen ja satelliitin sijaintivirheen välisen suhteen.

PDOP-maski

Korkein PDOP-arvo, jolla vastaanotin laskee sijainteja.

pistepilvi

Kokoelma datapisteitä 3D-tilassa.

murtoviiva

Murtoviivat ovat kaksi tai useampi linjaa tai kaarta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Rivi on yksi linja kahden pisteen välissä.

paikannusjärjestelmä

Mekaanisista ja laskennallisista komponenteista koostuva järjestelmä maantieteellisen sijainnin määrittämiseen.

jälkikäsittely

Satelliittitietojen käsittely (korjausten laskenta) tietokoneella tietojen keruun päätyttyä.

jälkikäsitelty kinemaattinen mittaus

GNSS-mittaustyyppi. Jälkikäsitelty kinemaattinen mittaus tallentaa raakoja stop-and-go-mittauksien ja jatkuvan mittauksen havaintoja. Nämä tiedot jälkilasketaan, minkä tuloksena saadaan tuloksia senttimetrin tarkkuudella.

PPM

Parts per million (PPM) -korjaus, jota käytetään korjaamaan mitatun vinoetäisyyden ilmakehästä aiheutunut virhe. PPM lasketaan käyttämällä mitattua ilmanpainetta ja lämpötilaa yhdessä määrättyjen kojevakioiden kanssa.

tarkkuus

Mitta siitä, miten läheisesti satunnaiset muuttujat ryhmittyvät lasketun arvon ympärille, mikä puolestaan ilmaisee yhden mittauksen tai mittaussarjan toistettavuuden.

prismavakio

Etäisyyden siirtymä prisman keskeltä mitattuun pisteeseen.

projektio

Käytetään tasokarttojen luomiseen, jotka esittävät maan pinnan tasona.

QZSS

Quasi‑Zenith-satelliitti (QZSS) on Japan Aerospace Exploration Agency JAXAn rakentama japanilainen satelliittijärjestelmä. QZSS on täydentävä GNSS-järjestelmä Yhdysvaltojen Global Positioning System -järjestelmälle (GPS), Venäjän GLONASS-järjestelmälle ja Euroopan Unionin Galileo-paikannusjärjestelmälle. QZSS on lisäksi satelliittipohjainen augmentointijärjestelmä (SBAS).

RDOP

Tarkkuuden suhteellinen heikentyminen. Katso myös DOP.

reaaliaikainen differentiaalinen maanmittaus

GNSS-mittaustyyppi. Reaaliaikaisessa differentiaalisessa mittauksessa käytetään maan päällä olevan vastaanottimen, SBAS-järjestelmän tai OmniSTAR -satelliittien lähettämiä differentiaalikorjauksia, joilla roverin kohdalla voidaan saavuttaa paikannustuloksia alle metrin tarkkuudella.

reaaliaikainen kinemaattinen tiedonkeruumittaus

GNSS-mittaustyyppi. Reaaliaikainen kinemaattinen tiedonkeruumittaus kerää GNSS-lähtötietoja RTK-mittauksen aikana. Lähtötiedot voidaan tarvittaessa laskea jälkikäteen.

reaaliaikainen kinemaattinen täyttömittaus

GNSS-mittaustyyppi. Reaaliaikainen kinemaattinen täyttömittaus mahdollistaa kinemaattisen mittauksen jatkamista silloin, kun radioyhteys tukiasemaan menetetään. Täyttömittauksen tiedot tulee laskea jälkikäteen.

referenssiasema

Katso tukiasema.

Vertauslinja

Miehitetyn pisteen sijainnin määrittämisen prosessi suhteessa vertailukohtaan suorittamalla mittaukset kahteen tunnettuun tai tuntemattoman pisteeseen.

alue

Luo alue, johon sisältyvät vain sinua kiinnostavat laserkeilatut pisteet.Alue on erityisen hyödyllinen pinnan tarkastusta suoritettaessa.

Vapaa asemapiste

Sijainnin määrittely vapaalle asemapisteelle ottamalla liitoshavaintoja yhdelle tai useammalle tunnetulle pisteelle.

RMS

Pienin neliösumma (Root Mean Square). Tätä käytetään ilmaisemaan pistehavainnon tarkkuus. Se on virheympyrän säde, jonka sisällä sijaitsee noin 70 % mitatuista havainnoista.

RMT

Etäprisma

robottimittaus

Mittaus, jossa Trimble Access -ohjelmistoa käyttävä tallennin on yhdistettynä takymetriin radion kautta niin, että kojetta voidaan ohjata robotin avulla Trimble Access -ohjelmistosta käsin.

sarjahavainnot

Takymetrimittaustapa, jossa mitataan useita havaintoja useille pisteille.

kartoituslaite

Vastaanotintyyppi, joka käyttää vain GNSS -signaalia. Ionosfäärin vaikutuksia ei korjata.

RTCM

Radio Technical Commission for Maritime Services. Tämä komissio perustettiin määrittämään differentiaalinen datalinkki liikkuvien GNSS-vastaanotinten differentiaalikorjausta varten. Käytössä on kahdenlaisia differentiaalisia RTCM-korjausviestejä, mutta kaikki Trimble GNSS -vastaanottimet käyttävät uutta Type 2- tai Type 3 -RTCM-protokollaa.

RTK

Reaaliaikainen kinemaattinen mittaus, yksi GNSS-mittaustyypeistä.

SBAS

Satellite Based Augmentation System. SBAS perustuu differentiaali-GNSS:ään mutta soveltaa langattomia verkkoja tai tukiasemia (esim. WAAS, EGNOS, MSAS). Korjauksia ja lisätietoja lähetetään geostationaaristen satelliittien kautta.

servokoje

Servomoottoreilla varustettu takymetri, joka vaihtaa kojeasentoa ja seuraa prismoja automaattisesti.Vertaa mekaaninen koje.

Jos servokojeessa on lisäksi radio, voit käyttää sitä robottimittauksessa silloin, kun kojetta ohjataan Trimble Access -sovelluksen kautta.

Shapefile

Shapefile on ESRI-vektoridatan tallennusformaatti maantieteellisten piirteiden, kuten pisteiden, linjojen, polygonien sekä attribuuttitiedon tallentamista varten.

yksitaajuus

Vastaanotintyyppi, joka käyttää L1 GNSS-signaalia. Ei kompensoi ionosfäärisiä vaikutuksia.

yhden pisteen offset

Vaaka- ja pystykulmien sekä vinoetäisyyden mittaustulos. Tähän lisätään sijaintisiirtymät piilossa oleviin kohteisiin.

SNR

Signaali-kohinasuhde, joka kuvaa satelliittisignaalin voimakkuutta. SNR vaihtelee välillä 0 (ei signaalia) – 99, missä 99 on täydellinen ja 0 tarkoittaa, että satelliitti ei ole käytettävissä. Tyypillinen hyvä arvo on 40. GNSS-järjestelmä tavallisesti ottaa satelliitin käyttöön, kun SNR-arvo on yli 25.

paalu

Etäisyys tai välimatka linjaa, kaarta, linjausta , tietä, tai tunnelia pitkin.

asemapisteen asetukset

Toiminto, jolla määritellään asemapisteen sijainti ja orientoidaan koje liitospisteen suunnan mukaisesti.

ketju

Ketju on joukko 3D-pisteitä, jotka on yhdistetty toisiinsa viivalla. Jokainen ketju edustaa yhtä ominaisuutta kuten tien reuna tai keskilinja.

pinta

Pinta on topografian digitaalinen 3D-esitys, joka muodostuu vierekkäisten kolmioiden verkostosta, joka tallennetaan Trimble Terrain Model -tiedostona (TTM).

pinnan tarkastus

Pinnan tarkastus -cogo-toiminto vertaa toteutuneen pinnan skannauspistepilveä referenssipintaan ja laskee välimatkan referenssipintaan kullekin laserkeilatulle pisteelle tarkastuspistepilven luontia varten.Valittu referenssipinta voi olla vaakasuora taso, pystysuora taso, kalteva taso, sylinteri, muu laserkeilaus tai olemassa oleva pintatiedosto, kuten DTM- tai BIM-tiedosto.Voit luoda alue, jossa vain sinua kiinnostavat laserkeilatut pisteet lisätään tarkastukseen.

kallistus

Tiesuunnittelun kannalta kallistus viittaa ylimääräisen kaltevan tason lisäykseen (pengerrys) tien mutkiin, mikä edistää autojen hallintaa mutkissa.Kallistuksen lisääminen auttaa saavuttamaan vaadittavan suunnitelmanopeuden kurvia varten.Kallistus määritellään yleensä yhdessä Levennys kanssa.

SV

Satelliitti (tai Space Vehicle).

Prisman korkeus

Prisman korkeus mitattuna pisteestä.

TDOP

Ajan sijaintitietojen tarkkuus/laatu.Katso myös DOP.

TOW

Viikon aika sekunteina, sunnuntai-keskiyöstä sunnuntai-aamuun GPS-aikana.

Seuranta

Satelliittisignaalien vastaanotto ja käsittely.

seurantatila

Käytetään takymetrimittauksessa.

Ohjausvalo

Valo, joka opastaa prismamiestä oikealle suunnalle.

Monikulmiojono

Jono muodostetaan kartoittamalla useita pisteitä jonoasemilla ja sitten yhdistämällä ne piiriksi. Suljettu jono muodostuu kun piiri päättyy lähtökohdassa. Se on hyödyllinen rajojen määrittelemien suurien alueiden kartoittamisessa. Avoin jono muodostuu kun piiri päättyy pisteessä, joka on eri kuin lähtökohta. Se on hyödyllinen kapean maakaistaleen, kuten rantaviivan tai tieväylän, kartoittamisessa. Kelvollisella jonopisteellä on oltava vähintään yksi havainto edelliselle jonopisteelle ja vähintään yksi havainto seuraavalle jonopisteelle. Sulkuvirheen laskemiseksi jonossa pitää olla vähintään yksi mitattu etäisyys peräkkäisten jonon pisteiden välillä.

Trimble Terrain Model

Trimble Terrain Model -tiedosto (TTM), joka esittää kolmiulotteisen pintamallin, joka muodostuu vierekkäisten kolmioiden verkostosta.

TRK

Katso seurantatila.

USNG

United States National Grid

UTC

Universal Time Coordinated. Aikastandardi, joka perustuu paikalliseen keskiaurinkoaikaan Greenwichin meridiaanilla. Katso myös GPS-aika.

VBS

Virtuaalitukiasema.

VDOP

Pystysuora sijaintitietojen tarkkuus/laatu.Katso myös DOP.

Pystykehä

Asteikolla varustettu tai digitaalinen kehä, jolta luetaan pystykulmia.

VPI

Leikkauskohdan vertikaalinen piste (Vertical Point of Intersection).

WAAS

Wide Area Augmentation System. SBAS-järjestelmä, joka parantaa perus-GNSS-signaalien saatavuutta ja tarkkuutta peittoalueellaan, johon kuuluu Yhdysvaltojen mantereinen osa sekä Kanadan ja Meksikon syrjäisiä osia.

Painon exponentti

Painon eksponenttia käytetään lähipistetasoituksen laskennassa. Laskettuja etäisyyksiä jokaiselta uudelta pisteeltä asemapisteen määrityksessä tai muunnoksessa käytetyille kiintopisteille painotetaan painon eksponentin mukaan, kun lasketaan koordinaattitasoitus, jota käytetään uudella pisteellä.

Levennys

Tien suunnitelman kannalta tämä viittaa tien levennykseen kurvin ympärillä, mikä tarjoaa lisäturvallisuutta kurvia kaartaville autoille.Levennys määritellään yleensä yhdessä kallistus kanssa.

WGS‑84

World Geodetic System (1984), matemaattinen ellipsoidi, jota GPS on käyttänyt tammikuusta 1987.